Notice of Nondiscrimination

Podiary Associates complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.   Podiary Associates does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Podiary Associates :

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

Qualified sign language interpreters
Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats) 

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

Qualified interpreters
Information written in other languages 

If you need these services, contact MaraBeth Johnson

If you believe that Podiary Associates has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: MaraBeth Johnson , 1513 Moore Ave Pueblo, CO 81005, Telephone Number: 719-564-2391, TTY: 719-564-2391, Fax: 719-564-2393, Email: grheaume@rmi.net.  You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, MaraBeth Johnson is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Podiary Associates  complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-719-564-2391 (TTY:1-719-564-2391)。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391)번으로 전화해 주십시오

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-719-564-2391 (телетайп: 1-719-564-2391).

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-719-564-2391 (መስማት ለተሳናቸው: 1-719-564-2391).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-xxxx-xxx-xxx رقم .(1-719-564-2391) :والبكم الصم ھ

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-719-564-2391 (ATS : 1-719-564-2391).

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-719-564-2391 (टिटिवाइ: 1-719-564-2391) ।

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-719-564-2391 (TTY:1-719-564-2391)まで、お電話にてご連絡ください。

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391) با. باشد Ù…ÛŒ ف

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-719-564-2391 (TTY:1-719-564-2391), Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-719-564-2391
(TTY: 1-719-564-2391). 

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 
1-719-564-2391 (TTY: 1-719-564-2391).